CENK SLUEB REGISTRANHO ODDLEN SLH
(platn od 1.7.2007)
    do 18-ti let         od 18-ti let    
    na pokn       na pokn  
  s rezervac bez rezervace   s rezervac bez rezervace
do 10-ti dn max 10 ks nad 10 ks max 10 ks nad 10 ks do 10-ti dn max 10 ks nad 10 ks max 10 ks nad 10 ks
                   
Vmna registrace 50 K 50 K 100 K 150 K 200 K 50 K 50 K 100 K 150 K 200 K
           
Vmna hrskho prkazu 50 K 50 K 100 K 150 K 200 K 50 K 50 K 100 K 150 K 200 K
           
Nov registrace 80 K 160 K 250 K 500 K 500 K 200 K 400 K 600 K 1 000 K 1 000 K
           
Nov hrsk prkaz 5 000 K 5 000 K 5 000 K 5 000 K 5 000 K 5 000 K 5 000 K 5 000 K 5 000 K 5 000 K
           
               
    do 15-ti let         od 15-ti let    
    na pokn       na pokn  
  s rezervac bez rezervace   s rezervac bez rezervace
do 10-ti dn max 10 ks nad 10 ks max 10 ks nad 10 ks do 10-ti dn max 10 ks nad 10 ks max 10 ks nad 10 ks
               
Pestup/hostovn 50 K 50 K 150 K 300 K 600 K 200 K 200 K 600 K 600 K 1 000 K
           
           
                       
Vystaven dupliktu 1 000 K
Chybjc fotografie 300 K
Zmna v registraci 50 K
Zruen registrace 50 K
Chyby v registranm lstku 50 K